خانه / آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

خدمات آب و فاضلاب :

۱-   درخواست انشعاب آب و فاضلاب.

۲-   پذیرش و درخواست تغییر نام .

۳-   پذیرش و درخواست تعویض کنتور آب .

۴-   پذیرش و درخواست واحد شماری .

۵-   پذیرش و درخواست آزمایش کنتور

۶-   پذیرش و درخواست تغییر ظرفیت و قطر انشعاب .

۷-   پذیرش و درخواست اصلاح قبض .

۸-   اخذ درخواست بررسی اشتباهات صورتحساب های صادره .

            ۹-   درخواست وصل مجدد آب .